HALKTANPAZAR AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterilerimiz!

HALKTAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. - HALKTANPAZAR (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 

I- Veri Sorumlusu

HALKTANPAZAR https://www.halktan.com.tr ve https://halktanpazar.com web sitesi ile merkez Ömerli Mahallesi Burçhan Sokak No:10 Hadımköy-İstanbul/Türkiye adresinde faaliyet göstermekte olup; finans, fiziksel mekân güvenliği, iletişim, işlem güvenliği, kimlik, müşteri işlem ve pazarlama verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.

 

II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları dâhilinde işlenecektir.

III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile; mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla web sitemiz için hizmet alınan tedarikçi firmamız ile, online satışlarda ürün teslimini gerçekleştirmek amacıyla anlaşmalı kargo tedarikçi firmamız ile paylaşılabilecektir.

 

IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi ve sözleşme imzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda telefon araması veya yüz yüze iletişime geçilmesi yolları ile otomatik olmayan yöntemlerle; mağazalarımızda bulunan kamera kayıt sistemi ve web sitelerimiz aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

 

V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan haklarınız ile ilgili taleplerinizi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;

a-)“ Ömerli Mahallesi Burçhan Sokak No:10 Hadımköy-İstanbul/Türkiye” adresindeki şirket merkezimize bizzat gelerek,

b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına merkez adresimize yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup göndererek,

d-) Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “info@halktan.com.tr” adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.